ความรุ่งเรือง + ย ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อนฺตุ ปัญจมีวิภัตติ แปลง ธ กับ ย เป็น ชฺฌ สำเร็จรูปเป็น อิชฺฌนฺตุ