ความเกลี่ย, ความเกลื่อนกล่น + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + ติ วัตตมานาวิภัตติ สำเร็จรูปเป็น อากิรติ