ความเป็นแห่งวัตถุอัน…พึงถือเอา เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า คยฺหภาวํ อุปคจฺฉตีติ คยฺหุปคํ (วตฺถุ) วัตถุใด ย่อมเข้าถึง ซึ่งความเป็นแห่งวัตถุ