คหิตนิมิตฺต น.,นปุ. นิมิตอัน…ถือเอาแล้ว แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. คหิตนิมิตฺเตน ด้วยนิมิตอัน…ถือเอาแล้ว เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า คหิตํ นิมิตฺตํ = คหิตนิมิตฺตํ