คหิตเคห น.,นปุ. เรือนอัน…ถือเอาแล้ว แจกเหมือน กุล เช่น ปญฺ.เอก. คหิตเคหา จากเรือนอัน…ถือเอาแล้ว เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า คหิตํ เคหํ = คหิตเคหํ