คามฆาตกาทีนิ ว.,นปุ. (กมฺมานิ) อ. กรรม ท. มีการฆ่าซึ่งชาวบ้านเป็นต้น แจกเหมือน กุล เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีฉัฏฐี