คาฬฺหพนฺธน น.,นปุ. การมัดอันมั่นคง แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. คาฬฺหพนฺธนํ ซึ่งการมัดอันมั่นคง เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า คาฬฺหํ พนฺธนํ = คาฬฺหพนฺธนํ คำว่า พนฺธน