คเณตฺวา ก. นับแล้ว คณ ธาตุ ในความนับ, ความคำนวณ + เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น คเณตฺวา