คเวสก ว.,ปุ. ผู้แสวงหา แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. คเวสโก (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ผู้แสวงหา มาจาก คเวส ธาตุ ในความแสวงหา + ณฺวุ ปัจจัย แปลง ณฺวุ เป็น อก ได้รูปเป็น คเวสก แปลว่า