คเหตพฺพยุตฺตกํ (วตฺถุ) ซึ่งวัตถุ อันควรแล้วแก่วัตถุอันตนพึงถือเอา เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส