จงถือเอา คห ธาตุ ในความถือเอา + ณฺหา ปัจจัยในกัตตุวาจก + ถ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ห ที่สุดแห่ง คห ธาตุ สำเร็จรูปเป็น คณฺหาถ