จิกฺข ธาตุ ในความบอก + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + หิ ปัญจมีวิภัตติ หิ อยู่หลัง ทีฆะ อ ที่สุดธาตุ เป็น อา สำเร็จรูปเป็น อาจิกฺขาหิ