+ จิกฺข ธาตุ ในความบอก + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + สฺสสิ ภวิสสันติวิภัตติ ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น อาจิกฺขิสฺสสิ