[ช้าง ๑๐ ตระกูล ได้แก่ ๑. กาฬวกหัตถี ช้างสีดำ ๒. คังไคยหัตถี ช้างสีเหมือนนํ้าไหล ๓. ปัณฑรหัตถี ช้างสีขาวดังเขาไกรลาส ๔. ตามพหัตถี ช้างสีทองแดง ๕. ปิงคลหัตถี ช้างสีทองอ่อนดั่งสีตาแมว ๖. คันธหัตถี ช้างสีไม้กฤษณา มีกลิ่นหอม ๗. มังคลหัตถี ช้างสีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม ๘. เหมหัตถี ช้างสีเหลืองดั่งทอง ๙. อุโบสถหัตถี ช้างสีทองคำ ๑๐. ฉัททันต