ซึ่งการเข้าไปตัดซึ่งอาหาร เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาหารํ อุปจฺเฉโท = อาหารุปจฺเฉโท