ซึ่งคำอันเขากล่าว เหตุนั้น ผู้นั้น ชื่อว่า โกวิโทๆ ผู้รู้ซึ่งคำอันเขากล่าว [นิยมแปลเอาความว่า