ซึ่งช่อง มาจาก โอตาร + อป บทหน้า + อิกฺขธาตุ ในความดู มี อป อยู่หน้า แปลว่า เพ่งเล็ง + อ ปัจจัย วิการ อิ เป็น เอ ได้รูปเป็น โอตารา-