ซึ่งดอก ท. มีดอกแห่งกรรณิการ์และดอกแห่งปทุมเป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตัป.วิ. กณฺณิการานํ ปุปฺผํ =