ซึ่งวัตถุอันบุคคลรดทั่วแล้ว แจกเหมือน กุล เช่น ส.เอก. อาสิตฺตกุปธาเน (ภาชเน) บนภาชนะ เป็นเครื่องรองรับซึ่งวัตถุอันบุคคลรดทั่วแล้ว เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาสิตฺตกสฺส (วตฺถุสฺส) อุปธานํ = อาสิตฺตกุปธานํ (ภาชนํ) คำว่า