ณฺหา ปัจจัยในกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ห ที่สุดแห่ง คห ธาตุ ลบ อา ที่ ณฺหา รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น คณฺหิ