ณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณ ได้รูปเป็น ปริหาร แปลว่า เป็นเครื่องบริหาร เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ วิ.ว่า คพฺภํ ปริหรติ