ดูไม่ออกว่าเป็นลิงค์ไหน แต่ถ้าเป็นปฐมาวิภัตติ จะดูออก การอารักขานี้ เทียบได้กับปัญหา ตามเสียงและคำแปล น่าจะเป็นอิตถีลิงค์ แต่ใช้เป็น ปญฺโห แปลว่า อ. ปัญหา