ตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อารทฺธํ วิริยํ เยน โส อารทฺธวิริโย (เถโร) [วิริย, วีริย = ความเพียร นปุ.]