ตติยาวิภัตติว่า ด้วยประการนี้ (นิยมแปลว่า ด้วยประการฉะนี้) วิ.ว่า อิมินา ปกาเรน = อิตฺถํ ด้วยประการ นี้ ชื่อว่า อิตฺถํๆ ด้วยประการนี้ เช่น