ตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.เอก. เอกสฺส (ปุคฺคลสฺส) ภาโว = เอกีภาโว [บทสมาส แปลง อ ที่ ก เป็น อี] ปญฺ.เอก.วิ. เอกีภาวสฺมา (อุปฺปนฺนํ)