ตัปปุริสสมาส มี อิย ปัจจัย ในชาตาทิตัทธิต เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อิย.ชาตา.วิ. อาคารํ อชฺฌาวสตีติ อาคาริโย (ปุคฺคโล) บุคคลใด ย่อมอยู่ครอง ซึ่งเรือน เหตุนั้น บุคคลนั้น