ตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตัป.วิ. ขนฺธสฺส ปริหรณํ = ขนฺธปริหรณํ ต.ตัป.วิ. ขนฺธปริหรเณน สมํ = ขนฺธปริหรณสมํ (ทุกฺขํ)