ตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ส.ตัป.วิ. ขเล ภณฺฑํ = ขลภณฺฑํ ฉ.ตัป.วิ. ขลภณฺฑสฺส (กรโณ) กาโล = ขลภณฺฑกาโล แจกเหมือน ปุริส