ตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตุล.วิ. ขาทนียํ อาทิ เยสํ ตานิ ขาทนียาทีนิ