ตัสสีลสาธนะ วิ.ว่า อากิณฺณํ วิหริตุํ สีลมสฺสาติ อากิณฺณวิหารี (ปุคฺคโล) การอยู่ เกลื่อนกล่น เป็นปกติ ของบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่า