ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตัป.วิ. อารมฺมณสฺส กรณํ = อารมฺมณกรณํ การกระทำ (ซึ่ง…) ให้เป็นอารมณ์ ฉ.ตัป.วิ. อารมฺมณกรณสฺส วโส =