ติปัตติวิภัตติ แปลง ท ที่สุดธาตุ กับ ย เป็น ชฺช ลง อิ อาคม รัสสะ อา ที่ สฺสา เป็น อ สำเร็จรูปเป็น อาปชฺชิสฺส: สฺสา กาลาติปัตติวิภัตติ เป็นประถมบุรุษ ฝ่ายเอก เช่น อยํ (เสฏฺิปุตฺโต) … กมฺมนฺเต ปโยชิสฺส = อ. บุตรของเศรษฐีนี้