ตูนาทิปัจจัย เป็น ย แปลง ย กับ น ที่สุดธาตุ เป็น จฺจ สำเร็จรูปเป็น อาหจฺจ แปลง ตูนาทิปัจจัย