ถ ปัญจมีวิภัตติ ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย พฤทธิ อุ ที่ รุจ ธาตุ เป็น โอ ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น อาโรเจถ