ทกฆเฏหิ ด้วยหม้ออันเต็มแล้วด้วยนํ้าหอม ท. เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ วิ.บุพ.กัม.วิ. คนฺธํ อุทกํ = คนฺโธทกํ ต.ตัป.วิ. คนฺโธทเกน