ทรงรำพึงแล้ว อา บทหน้า + วชฺช ธาตุ ในความใคร่ครวญ, ความนึก, ความระลึก, ความรำพึง + เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ ลง ส อาคม รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น อาวชฺเชสิ