ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ แปลง ยุ เป็น อน เป็น อาวิภาเว + อน ลบสระหน้า คือ เอ ที่ เว ได้รูปเป็น อาวิภาวน แปลว่า การให้แจ่มแจ้ง เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า อาวิภาวนํ = อาวิภาวนํ การให้แจ่มแจ้ง ชื่อว่า อาวิภาวนํๆ การให้แจ่มแจ้ง