ทีฆะ อ ต้นศัพท์ เป็น อา ลบ ณ ทิ้ง ลง ก สกัตถ์ ได้รูปเป็น อารญฺก วิ.ว่า อรญฺเ วาโส วตฺตํ = อารญฺกํ การอยู่ ในป่า เป็นวัตร ชื่อว่า อารญฺกํๆ การอยู่ในป่าเป็นวัตร [เหมือน คพฺโภ = สัตว์ผู้เกิดแล้ว