ที่หน้ามุขแห่งพระคันธกุฎี เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า คนฺธกุฏิยา ปมุขํ = คนฺธปฺปมุขํ [ซ้อน ปฺ]