ธาตุ ในความแลดู + ณย ปัจจัยในกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ ย แปลง อุํ เป็น อึสุ สำเร็จรูปเป็น โอโลกยึสุ