ธาตุ ในความแลดู + ณาเป ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ ลง ส อาคม ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาเป รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น โอโลกาเปสิ