ธาตุ ในความโปรย + นา ปัจจัยในกัตตุวาจก + ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลง ผ เป็น ป สำเร็จรูปเป็น โอปุนาติ