[ธ. ๗: โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ หน้า ๑๒] อา + รุป ธาตุ ในความยกขึ้น + ณย ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ ด้วยอำนาจ ณย ปัจจัย พฤทธิ อุ ที่ รุป ธาตุ เป็น โอ ลบ ณ เหลือไว้แต่ ย แปลง อุํ เป็น อึสุ สำเร็จรูปเป็น อาโรปยึสุ