[ธ. ๘: ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุ หน้า ๕๙] คำว่า อาราม มาจาก อา บทหน้า + รม ธาตุ ในความยินดี + ณ ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ ได้รูปเป็น อาราม แปลว่า