นิคคหิตที่พยัญชนะต้นธาตุ แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ญฺ เพราะ ช อยู่หลัง ได้รูปเป็น อาวิญฺชน แปลว่า เป็นที่ชัก เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า อาวิญฺชติ เอตฺถาติ อาวิญฺชนํ (านํ) เขา ย่อมชัก ในที่นั่น เหตุนั้น ที่นั่น ชื่อว่า อาวิญฺชนํๆ