บทหน้า + กิร ธาตุ ในความเรี่ยราย, ความโปรย + ณาเป ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาเป สำเร็จรูปเป็น โอกิราเปตฺวา