บทหน้า + จิกฺข ธาตุ ในความบอก + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + ถ ปัญจมีวิภัตติ สำเร็จรูปเป็น อาจิกฺขถ