บทหน้า + หา ธาตุ ในความเสื่อม, ความล้า + ย ปัจจัยในกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย แปลง อา ที่ หา ธาตุ เป็น อิ ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น โอหิยิตฺวา