บุคคลใด ย่อมอยู่ครองซึ่งเรือน เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่า ผู้อยู่ครองซึ่งเรือน ฉ.ตัป.วิ. อาคาริยสฺส (ปุคฺคลสฺส) สีลํ = อาคาริยสีลํ