บุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ วิ.บุพ.กัม.วิ. อาคตํ ทุกฺขํ = อาคตทุกฺขํ ฉ.ตัป.วิ. อาคตทุกฺขสฺส วโส = อาคตทุกฺขวโส แจกเหมือน ปุริส